Kontakt

IČO: 35 879 823, IČ DPH: SK2021796744
bankové spojenie : Sberbank Slovensko, a.s.
číslo účtu: 4040229406/3100
zapísaná v OR OS Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 31099/B